Algemene Voorwaarden

Laatst aangepast op 6 februari 2014

(klik hier om een afdrukbare versie te openen)

Definities

CISO Masterclass: CISO Masterclass BV, gevestigd op de Zachtgroen 17, te Zoetermeer en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Aanmelding; Het verstrekken van persoonlijke gegevens en aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden op de daarvoor bestemde aanmeldpagina van de CISO Masterclass website.

Opdrachtgever; Diegene die de Aanmelding voor een training van CISO Masterclass verricht.

Opdrachtbevestiging; De schriftelijke bescheiden, als zodanig aangemerkt, die door CISO Masterclass aan Opdrachtgever worden verstrekt na Aanmelding, ter bevestiging van de Overeenkomst.

Overeenkomst; De na Aanmelding en Opdrachtbevestiging tot stand gekomen overeenkomst tussen Opdrachtgever en CISO Masterclass.

Schriftelijk: Onder “Schriftelijk” valt tevens communicatie per e-mail en/of fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht daarbij voldoende zijn gewaarborgd.

Bepalingen

1. Organisatie en werkwijze

Alle trainingen worden onder regie van CISO Masterclass uitgevoerd. CISO Masterclass staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar (gast)docenten en voor hun kwalificaties voor de uit te voeren werkzaamheden.

2. Geheimhouding

CISO Masterclass garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen en die tijdens totstandkoming van de overeenkomst en bij de uitvoering van de trainingen wordt uitgewisseld, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden verstrekt of ter inzage geeft.

3. Opdrachtaanvaarding

Overeenkomsten worden uitsluitend gesloten middels een als zodanig aangeduide schriftelijke Opdrachtbevestiging van CISO Masterclass, welke u als Opdrachtgever ontvangt na Aanmelding.

4. Prijzen

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, het honorarium, de verblijfskosten van (gast)docenten, lesruimte, audiovisuele hulpmiddelen, voorbereiding en coördinatie inbegrepen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Facturering en betaling

CISO Masterclass factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanmelding voor de training. De factuur dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training betaald te zijn. Bij uitblijven van de betaling tot op het moment van aanvang van de training, kan de toegang tot de training ontzegd worden.

6. Annulering

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training middels een Schriftelijke kennisgeving. Als annuleringsdatum geldt de dagtekening van de kennisgeving. In geval van annulering is Opdrachtgever aan CISO Masterclass een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

  • tot 4 weken voor de geplande start van de training: 40% van de factuur;
  • tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de training: 80% van de factuur;
  • binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de factuur.

7. Trainingsdata

CISO Masterclass behoudt zich het recht voor om, in geval te weinig aanmeldingen of anderszins verhinderende omstandigheden, de trainingsdata te verzetten. In dat geval zal in goed overleg tussen CISO Masterclass en reeds aangemelde Opdrachtgevers, naar een geschikte alternatieve datum gezocht worden. Wanneer er voor Opdrachtgever geen geschikte alternatieve datum beschikbaar is, heeft Opdrachtgever het recht om, middels een Schriftelijke kennisgeving, kosteloos te annuleren en zal CISO Masterclass eventueel betaalde gelden volledig crediteren.

8. Intellectuele eigendom

Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door CISO Masterclass in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CISO Masterclass.

9. Algemeen voorbehoud

CISO Masterclass behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc. te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd.

10. Aansprakelijkheid

CISO Masterclass is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

11. Wijziging van deze algemene voorwaarden

CISO Masterclass behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende Overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van twaalf maanden of langer. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

12. Klachten en geschillen

In geval van klachten met betrekking tot de training kan Opdrachtgever zich in eerste instantie wenden tot de trainer of directie CISO Masterclass. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Op alle tussen CISO Masterclass en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Opdrachtgever erkent dat de kenmerkende prestatie van de werkzaamheden die door CISO Masterclass worden uitgevoerd, ook wanneer deze deels elders worden verricht, in Nederland plaatsvindt.

13. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen CISO Masterclass en Opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.